May
11
Huanglong, Sichuan, China.

Huanglong, Sichuan, China.